Tigra 2000 sauvetage (x22)Tigra green Diamond (x59)Tigra team (x51)